Students

PhD

 1. Sudharsan Parthasarathy
 2. Peruru Subrahmanya Swamy


MS

 1. Arjun Nadh
 2. Sanglap Sarkar
 3. Bharath Rao
 4. Prashanth Kumar
 5. Ankit Sharma

MTech

 1. Anjanreddy Kasireddy
 2. Anji Babu Vadapalli 

Dual Degree (DD)

 1. SriVarsha Rottela
 2. Abishek Sankararaman